Privacyverklaring naar aanleiding van AVG

 

Privacyverklaring

 

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Pragma Coaching,
gevestigd aan de Tuinenhof 19, 1851 ZR Heiloo,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.pragmacoaching.nl
cor@pragmacoaching.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Pragma Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- NAW-gegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pragma Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten
- Pragma Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Pragma Coaching neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pragma Coaching) tussen zit. Pragma Coaching gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Website
Administratief systeem


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pragma Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer twee jaar wettelijke verplichting bedrijfsvoering
NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer 7 jaar t.b.v. de fiscus.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Pragma Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht die er voor zorgen eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Pragma Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies

Pragma Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken worden geanonimiseerd en zijn niet meer naar u te herleiden. We gebruiken de gegevens om onze website te verbeteren.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pragma Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar cor@pragmacoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, nemen wij telefonisch contact met u op. We reageren zo snel mogelijk, maximaal binnen vier weken, op uw verzoek.

Pragma Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pragma Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via cor@pragmacoaching.nl.

 

Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Pragma Coaching worden aangepast. Nieuwe versies worden op de website gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16-01-2021